Zakres badań

Laboratorium, w ramach akredytacji, prowadzi badania następujących wyrobów:

Kruszywa, kamienia budowlanego, surowców skalnych oraz wyrobów z betonu:

  • kruszywa stosowanego do: betonu, mieszanek bitumicznych, mieszanek związanych lub niezwiązanych hydraulicznie, kruszywa do zapraw, kruszywa na podsypki
  • kamienia hydrotechnicznego
  • kamienia budowlanego: bloków, płyt surowych, okładzinowych modułowych, podłogowych i schodowych
  • wyrobów z kamienia: krawężników, kostki brukowej, płyt do nawierzchni drogowych
  • wyrobów z betonu - niektórych właściwości

Odpadów wydobywczych:

Zakres obejmuje badania wymagane przez Ustawę o odpadach wydobywczych i w przepisach wykonawczych do ustawy, w tym badania wg kryteriów zaliczania odpadów wydobywczych do odpadów obojętnych.
 

Zakres badań prowadzonych w ramach akredytacji

  • Badania chemiczne, analityka chemiczna wyrobów i materiałów budowlanych
  • Badania mechaniczne wyrobów i materiałów budowlanych
  • Badania właściwości fizycznych wyrobów i materiałów budowlanych
  • Badania radiochemiczne i promieniowania

Zakres badań kruszyw wg norm:

PN-EN 13450 Kruszywa na podsypkę kolejową
PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym
PN-EN 13055-1 Kruszywa lekkie - Część 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkiej zaprawy
PN-EN 13055-2 Kruszywa lekkie - Część 2: Kruszywa lekkie do mieszanek bitumicznych niezwiązanych i związanych hydraulicznie oraz powierzchniowych utrwaleń
PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy
PN-EN 12620 Kruszywa do betonu
PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu
PN-EN 13383-1 Kamień do robót hydrotechnicznych - Część 1: Wymagania

Zakres badań wyrobów kamiennych i betonowych wg norm;

PN-EN 1467 Kamień naturalny. Bloki surowe. Wymagania
PN-EN 1468 Kamień naturalny. Płyty surowe. Wymagania
PN-EN 1342 Kostka brukowa z kamienia naturalnego do zewnętrznych nawierzchni drogowych. Wymagania i metody badań
PN-EN 1343 Krawężniki z kamienia naturalnego do zewnętrznych nawierzchni drogowych. Wymagania i metody badań
PN-EN 1469 Wyroby z kamienia naturalnego. Płyty okładzinowe. Wymagania
PN-EN 12057 Wyroby z kamienia naturalnego. Płyty modułowe. Wymagania
PN-EN 1341 Płyty z kamienia naturalnego do zewnętrznych nawierzchni drogowych. Wymagania i metody badań
PN-EN 771-6 Wymagania dotyczące elementów murowych - Część 6: Elementy murowe z kamienia naturalnego
PN-EN 1338 Betonowa kostka brukowa. Wymagania i metody badań
PN-EN 1339 Betonowe płyty brukowe. Wymagania i metody badań
PN-EN 1340 Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań
PN-EN 13198 Prefabrykaty z betonu. Elementy małej architektury ulic i ogrodów

Zakres badań odpadów wydobywczych wg normy:

PN-EN ISO 11885 Jakość wody- Oznaczanie wybranych pierwiastków metodą optycznej
spektrometrii emisyjnej z plazmą wzbudzoną indukcyjnie (ICP-OES)