Polityka jakości

Laboratorium Surowców i Wyrobów Budowlanych prowadzi działalność w poczuciu odpowiedzialności za poziom i jakość świadczonych usług dla zapewnienia pełnej satysfakcji klienta oraz pozyskanie jego zaufania.

Cele i zasady polityki jakości

System zarządzania Laboratorium ustanowiony przez kierownictwo Instytutu i Laboratorium jest zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 "Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących".

Nadrzędnymi celami Laboratorium jest:

 • zapewnienie i utrzymanie jakości świadczonych usług badawczych na jak najwyższym poziomie, tak aby w ocenie naszych Klientów, były one konkurencyjne na rynku polskim i w Europie,
 • podejmowanie działań dla rozszerzenia zakresu świadczonych usług badawczych w celu zaspokojenia potrzeb zgłaszanych przez naszych Klientów.

Laboratorium deklaruje, że cele te realizuje kierując się następującymi zasadami:

 • działalność Laboratorium oparta jest na wysokich kwalifikacjach personelu, którego kompetencje są ciągle doskonalone między innymi przez udział w szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych,
 • zapewnia i monitoruje niezbędną precyzję wykonywanych badań, poprzez używanie wyposażenia pomiarowego spełniającego wymagania wynikające z zakresu wykonywanych badań, podlegającego kontroli metrologicznej i nadzorowi,
 • zapewnia odtwarzalność i powtarzalność badań dla stosowanych w Laboratorium procedur badawczych, wykonując walidację wyposażenia pomiarowego i metod badawczych,
 • wykonuje usługi dla Klienta w sposób rzetelny, bezstronny, niezależny, zgodny z dobrą praktyką laboratoryjną oraz z zapewnieniem ochrony poufnych informacji o Klientach i ochrony praw ich własności,
 • aktywnie reaguje na zgłaszane przez Klientów potrzeby rozszerzenia zakresu akredytacji na nowe obszary badań,
 • dostarczane przez klienta obiekty badań oraz ekspertyzy sporządzane na podstawie wyników badań wykonanych w Laboratorium  są objęte ochroną ubezpieczeniową,
 • dąży do konkurencyjności świadczonych usług w stosunku do innych laboratoriów badawczych poprzez:
  - wysoką jakość świadczonych usług,
  - stosowanie uzasadnionych kosztów świadczonych usług, zadawalających klientów
  - zminimalizowanie czasu realizacji umów.
 • uczestniczy w nadzorowanym przez Polskie Centrum Akredytacji krajowym systemie akredytacji,
 • ustala podczas przeglądów zarządzania mierzalne cele operacyjne w odniesieniu do najważniejszych procesów polityki jakości i monitoruje ich realizację,
 • uczestniczy w porównawczych badaniach międzylaboratoryjnych,
 • umożliwia obserwację przebiegu badań przez niezależnych obserwatorów,
 • nie podejmuje się przeprowadzania badań metodami, które nie gwarantują obiektywności lub cechują się małą wiarygodnościa ich wyników.

DEKLARACJA FORMALNA

Kierownictwo Instytutu oraz Laboratorium zobowiązuje się, że dołoży wszelkich starań, aby stosować zasady dobrej praktyki profesjonalnej dla zagwarantowania wysokiej jakości badań w usługach świadczonych Klientom, a w szczególności:

 • badania wykonywane przez jednostkę były świadczone w sposób obiektywny, etyczny, niezależny, wolny od konfliktu interesów, wolny od uprzedzeń, niestronniczy;
 • wyniki wykonywanych badań były rzetelne, wiarygodne i odpowiednie do zamierzonego zastosowania oraz dostarczane do klientów na czas i w sposób, który spełnia ich oczekiwania;
 • spełniać wymagania klienta, w celu podnoszenia jego zadowolenia z zastrzeżeniem, że ich realizacja nie może narazić na szwank rzetelności wyników lub obniżenia ich wiarygodności;
 • ciągle doskonalić system zarządzania dotyczący jakości;
 • podnosić poziom usług Labolatorium Surowców i Wyrobów Budowlanych;
 • cały personel Laboratorium, związany z działalnością dotyczącą badań był zaznajomiony z dokumentacją dotyczącą jakości i stosował polityką i procedury w swojej pracy;
 • zachować zgodność z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025 i ciągle doskonalić skuteczność systemu zarządzania;
 • utrzymywać zgodność z wymaganiami akredytacyjnymi określonymi w dokumentach PCA oraz dostosowywać się do zmian na zasadach i w terminie ustalonym przez PCA
 • zapewnić PCA warunki i współpracę niezbędną do sprawdzania zgodności z wymaganiami akredytacyjnymi.

DYREKTOR INSTYTUTU
(-)  prof. dr hab. inż. Zbigniew Starczewski

KIEROWNIK LABORATORIUM
(-) mgr  Anita Pabich

03.10.2017 r.