Zakład Kształcenia Ustawicznego

Zakład Kształcenia Ustawicznego Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego jest niepubliczną placówką kształcenia ustawicznego.

Zakład Kształcenia Ustawicznego w rozumieniu ustawy o systemie oświaty z 7 września 1991 roku i został wpisany pod numerem 971K do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Miasto Stołeczne Warszawa.

Kursy i szkolenia realizowane w obszarze maszyn i urządzeń budowlanych

Szkolenia operatorów maszyn i urządzeń do robót ziemnych, budowlanych i drogowych*
Szkolenia montażystów rusztowań budowlano-montażowych metalowych*
Szkolenia doskonalące kwalifikacje operatorów maszyn

* Kursy ujęte w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z 20 września 2001 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych.

Kursy i szkolenia realizowane w obszarze kruszyw i materiałów budowlanych

Zakładowa Kontrola Produkcji – Beton Towarowy
Zakładowa Kontrola Produkcji – Kruszywa Budowlane
Termin szkolenia: 06.05.2019r. – 09.05.2019r., koszt szkolenia: 1.200 zł netto + VAT.
Zakładowa Kontrola Produkcji – Mieszanki Mineralno-Asfaltowe
Termin szkolenia: 06.05.2019r. – 09.05.2019r., koszt szkolenia: 1.200 zł netto + VAT.
 
PROMOCJA: 
W przypadku wybrania 2 szkoleń Zakładowa Kontrola Produkcji – Kruszywa Budowlane
i Zakładowa Kontrola Produkcji - Mieszanki Mineralno-Asfaltowe cena za oba szkolenia
wynosi: 1600zl.+VAT.
 
Badania jakościowe kruszyw budowlanych
Obowiązki producentów kruszyw – formalno-prawne uwarunkowania
Rozporządzenie 305/2011

Zakład prowadzi kształcenie, dokształcanie i doskonalenie zawodowe osób dorosłych w zakresie górnictwa skalnego, gospodarki odpadami, obsługi maszyn i urządzeń do robót ziemnych, drogowych i budowlanych, obsługi maszyn eksploatowanych w odkrywkowym górnictwie skalnym, systemów jakości, charakterystyki energetycznej budynków, technik informatycznych, procesów zarządzania oraz BHP.

Pliki do pobrania