Projekty

 • Sposób otrzymywania kruszywa lekkiego z odpadów komunalnych i przemysłowych

  Projekt „Sposób Otrzymywania Kruszywa Lekkiego z Odpadów Komunalnych i Przemysłowych”-  Patent PL  210921 Opracowana została technologia otrzymywania nowoczesnego wyrobu budowlanego wyłącznie z surowców odpadowych, takich jak: komunalne osady ściekowe o zawartości s.m. około 20%, pyły krzemionki z osadników i pyły z odpadowego szkła. W wyniku procesu syntezy termicznej tych trzech grup odpadów uzyskano produkt handlowy o jakości analogicznej jak dla kruszyw lekkich otrzymywanych z surowców naturalnych, jak keramzyt.Technologia obecnie jest na etapie przygotowania wdrożenia w skali przemysłowej.   
 • Zagospodarowanie odpadów na potrzeby materiałów budowlanych

  Projekt Zagospodarowanie odpadów na potrzeby materiałów budowlanych (kruszywo lekkie) - w ramach działania 1.4 Wsparcie projektów celowych osi priorytetowej 1 „Badania i rozwój nowoczesnych technologii”,  zrealizowany w 2013 r.  Projekt dotyczył przygotowania do wdrożenia własnej, unikalnej technologii wytwarzania kruszyw lekkich z odpadów przemysłowych i komunalnych w skali produkcyjnej, zakres wykonanych prac obejmował niezbędne prace badawcze i rozwojowe, w tym wykonanie dokumentacji konstrukcyjnej i technologicznej prototypowej linii technologicznej o wydajności około 5 ton/h.  
 • Opinia dot. przyczyn powstawania rdzawych nalotów na płytach z piaskowca

  Na zlecenie Sądu w Ząbkowicach Śląskich.
 • Opinia dotycząca płyt elewacyjnych wapiennych

  Na zlecenie TUR SPIN.
 • Opracowanie metodyki badania podatności na rozdrabnianie surowców mineralnych pozyskiwanych z kopalni węgla kamiennego pod kątem wykorzystania w procesach wzbogacania

  Badano podatność na rozdrabnianie udarowe surowców mineralnych pozyskiwanych z kopalni węgla kamiennego. Opracowano metodykę umożliwiającą wykonać badania wybranych właściwości materiałów skalnych oraz dokonać interpretacji w celu wykorzystania wyników badań do celów technologicznych. Zlecenie firmy KOPEX Machinery.
 • Projekt, wykonanie i montaż instalacji demonstracyjnej linii do produkcji kruszyw z odpadów powęglowych pochodzących z płuczek cieczy ciężkich w Centralnym Laboratorium Techniki Strzelniczej i Materiałów Wybuchowych Akademii Górniczo-Hutniczej w Regulicac

  Proces technologiczny realizowany na powyższej linii polegał na wielostopniowym rozdrabnianiu odpadów skalnych i przesiewaniu w celu uzyskania materiału selektywnie wzbogaconego ze skały płonnej, z której były usuwane części węglowe i materiał skalny o niższej wytrzymałości. Praca realizowana w ramach funduszy europejskich projektu „Sieć innowacji w zarządzaniu odpadami górniczymi i przeróbczymi” MIN-NOVATION we współpracy z Wydziałem Górnictwa i Geoinżynierii AGH i firmą Orstal. IMBiGS opracował założenia technologiczne procesu przeróbki materiałów odpadowych. Okres realizacji: lata 2011–2013.
 • Opinia dotycząca płyt elewacyjnych wapiennych

  Na zlecenie TUR SPIN.
 • Foresight w zakresie priorytetowych i innowacyjnych technologii zagospodarowania odpadów pochodzących z górnictwa węgla kamiennego

  Projekt, typu foresight, realizowany był przez konsorcjum jednostek naukowych: IMBiGS, AGH oraz Politechnikę Śląską. Koordynator IMBiGS, dr S. Góralczyk. W ramach projektu wykonano badanie i diagnozę stanu obecnego rozwoju technologii w zakresie zagospodarowania odpadów w górnictwie węglowym. Zidentyfikowano wiodące technologie zagospodarowania odpadów górniczych o znaczeniu strategicznym, których rozwój w następnych 20 latach będzie priorytetowy dla Polski, oraz opracowano scenariusze ich rozwoju poprzez zastosowanie usystematyzowanej metodyki badawczej. Projekt POIG Priorytet 1, Działanie 1.1.- Instytucja wdrażająca OPI. Okres realizacji: 2009-2011
 • Badania reaktywności alkalicznej kruszyw - sprawdzenie nowych metod badań dla kruszyw krajowych

  Celem pracy było sprawdzenie dla krajowych kruszyw nowych metod badań reaktywności alkalicznej kruszyw opracowanych w ramach projektu badawczego PARTNER oraz Komitetu Technicznego ARP, Międzynarodowego Komitetu RILEM TC 191 oraz nowej struktury RILEM TC 219 ACS oraz znalezienie w tym zakresie korelacji z normami funkcjonującymi w Polsce.
 • Badania uzupełniające technologię produkcji Ekoimpregnatu na bazie odpadu chalcedonitowego. Optymalizacja technologii otrzymywania zolu krzemionkowego z pyłów chalcedonitu w skali ćwierć-technicznej

  Praca weryfikuje metody otrzymywania ekoimpregnatu z odpadu chalcedonitowego.

Strony