Normalizacja

W obszarze Górnictwo skalne Instytut prowadzi sekretariat normalizacyjny Polskiego Komitetu Normalizacyjnego zajmujący się kruszywem i kamieniem budowlanym

Komitet Techniczny PKN/KT 108
ds. Kruszyw i Kamienia Budowlanego

Przewodniczący – dr hab. Stefan Góralczyk, prof. IMBiGS
Sekretarz – mgr inż. Danuta Kukielska

Instytut prowadzi sekretariat PKN/KT 108 od 1994 roku. W skład Komitetu wchodzi 18 ekspertów. Przewodniczący oraz sekretarz są pracownikami Instytutu.

Komitet Techniczny PKN/KT 108 ds. Kruszyw i Kamienia Budowlanego zajmuje się wdrażaniem w Polsce Norm Europejskich (EN) z zakresu kruszyw i wyrobów z kamienia naturalnego oraz wyrobami z konglomeratów kamiennych w zakresie metod badań i oceny właściwości wyrobów oraz zasad klasyfikacji tych wyrobów.  

Działalność KT 108 skoncentrowana jest na przygotowaniu Polskich Norm (PN), będących odpowiednikami Norm Europejskich (EN), opracowywanych przez Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN), a w szczególności przez następujące Komitety Techniczne:

  • CEN/TC 154 „Kruszywa”,
  • CEN/TC 264 „Kamień Budowlany”,

Komitet Techniczny 108 przekazuje do PKN stanowiska krajowe dotyczące projektów norm, opracowywanych w wyżej wymienionych Komitetach oraz stanowiska krajowe dotyczące projektów norm opracowywanych w Komitecie ISO/TC 71 - w Grupie Roboczej ds. Kruszyw.

KT 108 ma dodatkowe cele swojego działania:

  • szybkie udostępnienie tłumaczenia norm europejskich krajowym laboratoriom i producentom,
  • wpływanie na zawartość merytoryczną norm europejskich,
  • kształtowanie wymagań technicznych w UE.

Karta Informacyjna PKN  zobacz >>