Certyfikacja zakładowej kontroli produkcji

Wprowadzenie systemu zakładowej kontroli produkcji jest jednym z obowiązków producentów wyrobów budowlanych. W przypadku wyrobów, dla których przewidziano system oceny 2+, zakładowa kontrola produkcji musi być certyfikowana przez upoważnioną do tego jednostkę. 

Procesy certyfikacji zakładowej kontroli produkcji prowadzi w Instytucie Zakład Certyfikacji (IC) oraz Zakład Certyfikacji w Katowicach (IB). Obie komórki organizacyjne są upoważnione do wydawania certyfikatów zakładowej kontroli produkcji zarówno w systemie krajowym jak i europejskim, których uzyskanie umożliwia oznakowanie wyrobu odpowiednio znakiem budowlanym lub oznakowaniem CE.

W  celu zapewnienia realizacji usług na wysokim poziomie merytorycznym oraz biorąc pod uwagę kwalifikacje personelu i wieloletnie doświadczenia w zakresie rozwoju i certyfikacji, zakres działalności Zakładu Certyfikacji w Warszawie i Zakład Certyfikacji w Katowicach jest zróżnicowany.
Zakład Certyfikacji w Warszawie (IC) posiada kompetencje i jest przygotowany do prowadzenia certyfikacji zakładowej kontroli produkcji w organizacjach, które zajmują się:

  • wydobyciem i przeróbką kruszyw
  • produkcją wyrobów betonowych (z betonu kruszywowego i komórkowego)
  • produkcją wyrobów ceramicznych
  • produkcją mieszanek mineralno-asfaltowych
  • produkcją emulsji asfaltowych
  • produkcją asfaltów drogowych i modyfikowanych

Szczegółowe wiadomości na temat procesów prowadzonych przez Zakład Certyfikacji w Warszawie (IC) zawiera dokument:

Zakład Certyfikacji w Katowicach (IB) posiada kompetencje i jest przygotowany do prowadzenia certyfikacji systemów zakładowej kontroli produkcji w organizacjach, które zajmują się:

  • produkcją elastycznych wyrobów wodochronnych i do izolacji przeciwwilgociowej
  • produkcją barier geosyntetycznych
  • produkcją wyrobów do izolacji wodochronnych płyt i nawierzchni mostowych

Szczegółowe wiadomości na temat procesów prowadzonych przez Zakład Certyfikacji w Katowicach (IB) zawierają dokumenty:

Szkolenia otwarte oraz warsztaty na temat zakładowej kontroli produkcji oraz zasad wprowadzania wyrobów budowlanych do obrotu prowadzi Zakład Kształcenia Ustawicznego zobacz >>