Projekty

 • Samojezdny kafar z podwoziem gąsienicowym i obrotowym nadwoziem, wyposażony w wielofunkcyjny osprzęt do wbijania wsporników barier drogowych, wiercenia w gruntach oraz prac inżynieryjnych

  W wyniku zrealizowanego z Przedsiębiorstwem Innowacyjno-Wdrożeniowym „WAMET” projektu został opracowany kafar samojezdny z obrotowym nadwoziem. Nowa konstrukcja zespołu roboczego pozwala na prowadzenie specjalistycznych prac inżynieryjnych - szczególnie w zakresie precyzyjnego wbijania wsporników energochłonnych barier drogowych. (2012)
 • Typoszereg mobilnych urządzeń do recyklingu płuczek wiertniczych przeznaczonych do współpracy z wiertnicami pionowymi oraz horyzontalnymi o małych i średnich wydajnościach

  Projekt został zrealizowany wspólnie z Biurem Projektowo-Handlowym "BIPROMASZ" z siedzibą w Bydgoszczy. W wyniku przeprowadzonych prac powstał typoszereg urządzeń do recyklingu płuczek wiertniczych o wydajnościach 300, 500 oraz 1000 dm3/min, przeznaczonych do współpracy z wiertnicami o małych i średnich wydajnościach, co umożliwiło zastąpienie uciążliwych dla środowiska metod grawitacyjnych (gruntowe osadniki sedymentacyjne). (2012)
 • Typoszereg nowej generacji aktywnych głowic poszerzających z innowacyjnym sterowaniem teleoptycznym, przeznaczonych do wykonywania przewiertów w gruntach zwięzłych za pomocą wiertnic poziomych

  Projekt został zrealizowany wspólnie z Przedsiębiorstwem Innowacyjno-Wdrożeniowym „WAMET” z siedzibą w Bydgoszczy. Opracowany typoszereg głowic z innowacyjnym system kontroli przemieszczania się głowicy roboczej pozwala na wykonywanie precyzyjnych przewiertów o maksymalnej średnicy 1200 mm i maksymalnej długości 80 m. (2011)
 • Pojazdy elektryczne towarowe o dopuszczalnej ładowności 1250 kg, oraz pojazd osobowy w układzie 2+2, przeznaczone do transportu bliskiego ładunków i ludzi

  Przedmiotem zrealizowanego z firmą „MELEX” A&D Tyszkiewicz projektu były pojazdy elektryczne – towarowy o ładowności 1250 kg oraz osobowy o układzie miejsc 2+2 (dwie osoby tyłem do kierunku jazdy). Pojazdy zostały wyposażone w nowoczesne rozwiązania z zakresu modelowania poszycia karoseryjnego, wyposażenia wnętrz, oraz zespołów układu napędowego. Zostały przeznaczone do użytkowania z prędkościami do 40 km/h. (2011)
 • Ciężka zagęszczarka nawrotna nowej generacji o masie ok. 500 kg i sile wymuszającej 60 kN, z różnymi układami napędowymi oraz hydrauliczną zmianą kierunku posuwu

  Projekt został zrealizowany wspólnie z przedsiębiorstwem P.I.T „PROJECT” z siedzibą w Lęborku. Wykonane badania pozwoliły na opracowanie zagęszczarki nawrotnej z innowacyjnym zespołem sterowania kierunkiem posuwu. Maszynę wyposażono w niskoemisyjne silniki i rozwiązania techniczne ograniczające emitowany hałasu. (2011)
 • Opracowanie wytycznych dla przygotowania wstępnego studium wykonalności inwestycji wytwarzania kruszyw sztucznych

  Praca zawiera wytyczne dotyczące opracowania studium wykonalności dla realizacji inwestycji budowy linii produkcji kruszyw sztucznych wg autorskiej metody IMBiGS. W pracy przedstawione wytyczne dotyczące prowadzenia procesu inwestycyjnego w tym analiza kosztów, zarys oddziaływania na środowisko oraz harmonogram realizacji pracy. W pracy wykorzystano materiały oparte na doświadczeniach firmy NTI zdobyte przy budowie pierwszego zakładu w Polsce.
 • Badania emisji gazów powstających podczas realizacji procesów termicznych w warunkach wytwarzania kruszyw lekkich z osadów ściekowych i odpadów komunalnych

  Praca zawiera opis i analizę badań dotyczących oszacowania emisji do środowiska gazów wytwarzanych w procesach termicznych związanych z produkcją kruszyw sztucznych wg wynalazku IMBiGS nr PL 210921 oraz wnioski dotyczące oczyszczania gazów spalinowych do poziomu określonego w stosownych przepisach.
 • Zagospodarowanie odpadów na potrzeby materiałów budowlanych - kruszywo lekkie

  Projekt dotyczył przygotowania do wdrożenia własnej, unikalnej technologii wytwarzania kruszyw lekkich z odpadów przemysłowych i komunalnych w skali produkcyjnej, zakres wykonanych prac obejmował niezbędne prace badawcze i rozwojowe, w tym wykonanie dokumentacji konstrukcyjnej i technologicznej prototypowej linii technologicznej o wydajności około 5 ton/h. Praca realizowana w ramach programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 w ramach działania 1.4 Wsparcie projektów celowych osi priorytetowej 1 „Badania i rozwój nowoczesnych technologii” we współpracy z NTI 1.4. Nowoczesne Techniki Instalacyjne Spółka z o.o.
 • Badania kostki behaton

  Na zlecenie ZPHU BOMAR.
 • PRISM - PRomoting Innovative Solutions for SMEs in Building Sectors

  Projekt finansowany ze środków CIP, którego celem jest wsparcie ośrodków sieci EEN w świadczeniu usług firmom z sektora budownictwa, promocja usług świadczonych przez sieć EEN oraz wsparcie klientów sieci EEN z sektora budownictwa. Okres realizacji projektu: rok 2011

Strony