Automatyzacja

W obszar projektów badawczych wchodzą: automatyzacja produkcji oraz automatyzacja montażu. Wykonujemy obrabiarki zadaniowe, automaty montażowe, nitownice, zespoły obróbkowe. Świadczymy usługi frezowania, toczenia, szlifowania oraz gięcia

 

 

 

W ra­mach dotych­czas prowa­dzonych prac opracowano urządze­nia, które zo­stały wdro­żone w zakładach przemy­słowych reprezen­tujących różne obszary prze­mysłu, tj.: przemysł motory­zacyjny, ma­szy­nowy, prze­mysł gospo­darstwa domo­wego, przemysł elektroinstala­cyjny, prze­mysł far­ma­ceutyczny, przemysł spożywczy i kosme­tyczny, bu­dow­nictwo oraz w wielu in­nych.

Bazujemy na wiedzy i doświadczeniu pracowników Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Podstaw Technologii i Konstrukcji Maszyn TEKOMA oraz Ośrodka Badawczo-Konstrukcyjnego KOPROTECH, które od dnia 1 lipca 2007 roku zostały włączone w struktury Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.

 

 

Powiązane aktualności