Automatyzacja

W obszar projektów badawczych wchodzą: automatyzacja produkcji oraz automatyzacja montażu. Wykonujemy obrabiarki zadaniowe, automaty montażowe, nitownice, zespoły obróbkowe. Świadczymy usługi frezowania, toczenia, szlifowania oraz gięcia

 

 

 

Uprzejmie informujemy, że od dnia 01.11.2019r Instytut nie przyjmuje małych zleceń. 

W ra­mach dotych­czas prowa­dzonych prac opracowano urządze­nia, które zo­stały wdro­żone w zakładach przemy­słowych reprezen­tujących różne obszary prze­mysłu, tj.: przemysł motory­zacyjny, ma­szy­nowy, prze­mysł gospo­darstwa domo­wego, przemysł elektroinstala­cyjny, prze­mysł far­ma­ceutyczny, przemysł spożywczy i kosme­tyczny, bu­dow­nictwo oraz w wielu in­nych.

Bazujemy na wiedzy i doświadczeniu pracowników Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Podstaw Technologii i Konstrukcji Maszyn TEKOMA oraz Ośrodka Badawczo-Konstrukcyjnego KOPROTECH, które od dnia 1 lipca 2007 roku zostały włączone w struktury Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.

 

 

Powiązane aktualności