Oceny Techniczne

Aprobata techniczna – podobnie jak Polska Norma – stanowi specyfikację techniczną, na podstawie której producent dokonuje oceny zgodności wyrobu przed wprowadzeniem go do obrotu. Udziela się jej dla wyrobu budowlanego, dla którego nie ustanowiono Polskiej Normy, lub wyrobu, którego właściwości użytkowe odnoszące się do wymagań podstawowych istotnie różnią się od właściwości określonych w Polskiej Normie.

Aprobata techniczna udzielana jest na 5 lat, ale okres ten może zostać przedłużony. W określonych sytuacjach aprobata może być zmieniona lub uchylona.

Instytut, jako prawny następca COBR Przemysłu Izolacji Budowlanej, upoważniony jest do udzielania aprobat technicznych w odniesieniu do wyrobów termoizolacyjnych, hydroizolacyjnych oraz włókno-cementowych na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz.U.Nr 249 z 2004 r. poz. 2497 z późn. zmianami).

Wyroby, dla których przeprowadzone może być postępowanie aprobacyjne powinny być  objęte:

  • mandatem udzielonym przez Komisje Europejską na opracowanie norm zharmonizowanych lub wytycznych do europejskich aprobat technicznych
  • wykazem ustalonym przez ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej (dotyczy wyrobów nieobjętych mandatem Komisji Europejskiej)

IMBiGS zapewnia poufność informacji uzyskanych w trakcie postępowania aprobacyjnego i zachowanie tajemnicy, co do zastrzeżonych przez wnioskodawcę wyników badań, dokumentacji i opisu technologii.

 

Oceny techniczne w wyniku decyzji Ministra Infrastruktury i Rozwoju nr 3/JOT/WB/14 z dnia 28 listopada 2014 r. uzyskał status Jednostki Oceny Technicznej upoważniającej do wydawania Europejskich Ocen Technicznych w zakresie następujących grup wyrobów:

  • - membrany, w tym stosowane w postaci płynnej i zestawy (izolujące przed woda lub parą wodną)
  • - materiały termoizolacyjne, złożone zestawy/systemy izolacyjne
  • - kruszywa