Górnictwo węgla kamiennego

Oddział katowicki Instytutu dysponuje odpowiednią wiedzą i narzędziami umożliwiającymi przeprowadzanie prac badawczych, jak też realizowanie projektów i usług na zlecenie, związanych z górnictwem węgla kamiennego tj.: wzbogacaniem węgla kamiennego metodą suchą oraz zagospodarowaniem odpadów wydobywczych.

 

 

Od kwietnia 2009 r. do grudnia 2011 r. byliśmy koordynatorem projektu realizowanego wspólnie z Politechniką Śląską i AGH pt. "Foresight w zakresie priorytetowych i innowacyjnych technologii zagospodarowywania odpadów pochodzących z górnictwa węgla kamiennego" zobacz >> . Głównym efektem projektu było wskazanie scenariuszy rozwoju priorytetowych i innowacyjnych technologii w branży zagospodarowywania odpadów z górnictwa węgla kamiennego oraz wypracowanie spójnej strategii rozwoju tej branży.

W celu sprawdzenia technologii suchego uszlachetniania nadawy węgli surowych stworzyliśmy stanowisoko badawcze na bazie modułu FGX. Jest ono wykorzystywane przez przemysł wydobywczy w celu zastosowania tej metody w zakładach wydobywczych.

Działalność usługowa

w obszarze Górnictwo węgla kamiennego:

 • opracowanie programów gospodarowania odpadami wydobywczymi, wynikających z ustawy o odpadach wydobywczych
 • opracowanie technologii zagospodarowania odpadów wydobywczych
 • wdrożenia technologii suchego odkamieniania (deshalingu) nadawy węgla surowego
 • wykorzystanie modelu matematycznego do określenia wpływu zanieczyszczenia pozapokładowego na koszt węgla handlowego
 • technologii gospodarczego wykorzystania odpadów wydobywczych - skały płonnej, mułów węglowych
 • przeprowadzanie badań w zakresie suchego odkamieniania węgla surowego na mobilnej instalacji badawczej do suchego odkamieniania wyposażonej w powietrzny stół koncentracyjny typu FGX-1
 • wykonywanie analiz technicznych paliw stałych - oznaczanie wilgoci, części lotnych, popiołu i ciepła spalania
 • wykonywanie analiz granulometrycznych i densymetrycznych
   

Powietrzny stół koncentracyjny FGX-1
 

Współcześnie następuje powrót do wzbogacania węgla metodą suchą w celu wydzielenia odpadu (skały płonnej) z nadawy. Pozwala to na zmniejszenie ilości węgla surowego poddawanego procesom przeróbczym, ograniczenie zużycia wody i zmniejszenia wilgotności w węglu handlowym.

Nowa konstrukcja powietrznego stołu koncentracyjnego opracowana w Chinach spotkała się z dużym zainteresowaniem czołowych producentów węgla kamiennego na całym świecie. Powietrzne stoły koncentracyjne w skali przemysłowej pracują obecnie w USA, Australii, RPA, Turcji, Mongolii oraz Chinach. Zainstalowano już ok. 1500 urządzeń tego typu. 

Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, oddział zamiejscowy w Katowicach, posiada specjalnie zaprojektowaną mobilną instalację do suchego odkamieniania węgla wyposażoną w powietrzny stół koncentracyjny typu FGX-1. Jest to urządzenie badawcze o wydajności dochodzącej do 10 Mg/h. Prowadzone przez IMBiGS badania mają na celu określenie podatności krajowych węgli surowych na grawitacyjny rozdział metodą suchej separacji, na produkty: koncentrat, produkt pośredni i odpad. 

Z uwagi na fakt, że każdy urobek węglowy różni się składem granulometrycznym oraz składem densymetrycznym, które to właściwości rzutują na skuteczność separacji ziarn w ośrodku powietrznym, parametry pracy instalacji badawczej ustalane są indywidualne do danego cyklu badań w celu zoptymalizowania procesu rozdziału. 

W zależności od wymagań zleceniodawców badane są parametry jakościowe otrzymywanych produktów: wartość opałowa, zawartość popiołu, siarki, części lotnych i in.
Prowadzone badania pozwalają określić najkorzystniejszą klasę ziarnową jaka powinna być kierowana do procesu suchej separacji oraz wpływ gęstości ziarn na dokładność procesów rozdzielczych.

IMBiGS prowadzi badania związane z możliwością wykorzystania FGX-1 do: 

 • odkamieniania węgli energetycznych i koksujących
 • odzysku węgla z materiałów zdeponowanych w środowisku
 • produkcji wysokojakościowych koncentratów węglowych
 • odsiarczania węgli energetycznych i koksujących
 • usunięcia klasy ziarnowej poniżej 0,5 mm z nadawy węgli surowych​

Wyposażenie uzupełniające wykorzystywane do badań:

 • kruszarka szczękowa LAB-03-260/S
 • kruszarka walcowa LAB-08-240/2S
 • termograwimetr ELTRA TGA firmy IKA-POL
 • kalorymetr AC 500 firmy LECO

Kontakt w w sprawach dotyczących prac na instalacji FGX
dr hab. inż. Ireneusz Baic, prof. IMBiGS
tel. 32 251 74 54, 32 258 05 72
fax 32 251 75 91
e-mail: i.baic@imbigs.pl

 

Wideo