Polityka jakości

Laboratorium Badań Maszyn Roboczych i Górniczych prowadzi działalność w poczuciu odpowiedzialności za poziom i jakość świadczonych usług dla zapewnienia pełnej satysfakcji klienta oraz pozyskanie jego zaufania. 

Cele i zasady polityki jakości

System zarządzania Laboratorium ustanowiony przez kierownictwo Instytutu i Laboratorium jest zgodny z wymaganiami aktualnego wydania normy PN-EN ISO/IEC 17025 "Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących".

Nadrzędnymi celami Laboratorium jest:

 1. zapewnienie i utrzymanie jakości świadczonych usług badawczych na jak najwyższym poziomie, tak aby w ocenie naszych Klientów, były one konkurencyjne na rynku polskim i w Europie,
 2. podejmowanie działań dla rozszerzenia zakresu świadczonych usług badawczych w celu zaspokojenia potrzeb zgłaszanych przez naszych Klientów.

Cele te Laboratorium realizuje kierując się następującymi zasadami:

 1. działalność Laboratorium oparta jest na wysokich kwalifikacjach personelu oraz jakości wyposażenia stosowanego w badaniach,
 2. kompetencje Laboratorium i jego pracowników są ciągle doskonalone między innymi przez udział w szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych,
 3. aktywne reagowanie na zgłaszane przez Klientów potrzeby rozszerzenia zakresu akredytacji na nowe obszary badań,
 4. ustalanie podczas przeglądów zarządzania mierzalnych celów operacyjnych w odniesieniu do najważniejszych procesów i monitorowanie ich realizacji,
 5. uczestnictwo w krajowym systemie akredytacji nadzorowanym przez Polskie Centrum Akredytacji,
 6. wykonywanie usług dla Klienta w sposób rzetelny, bezstronny, niezależny, zgodny z dobrą praktyką laboratoryjną oraz z zapewnieniem ochrony poufnych informacji o Klientach i ochrony praw ich własności,
 7. odtwarzalność i powtarzalność badań przy stosowaniu opracowanych w Laboratorium procedur badawczych,
 8. walidację stosowanego wyposażenia pomiarowego i metod badawczych,
 9. niezbędną dokładność wykonywanych pomiarów przy użyciu odpowiedniego wyposażenia pomiarowego podlegającego kontroli metrologicznej i nadzorowi,
 10. uczestnictwo w porównawczych badaniach międzylaboratoryjnych,
 11. obserwację przebiegu badań przez niezależnych obserwatorów,
 12. niepodejmowanie się przeprowadzania badań metodami, które nie gwarantują obiektywności lub cechują się małą wiarygodnością ich wyników,
 13. objęcie dostarczanych przez klienta obiektów badań pełną ochroną ubezpieczeniową w czasie ich wykonywania,
 14. posiadanie gwarancji ubezpieczeniowej dla ekspertyz sporządzanych na podstawie wyników badań wykonywanych w Laboratorium,
 15. konkurencyjność w stosunku do innych laboratoriów badawczych poprzez:
  • wysoką jakość świadczonych usług,
  • stosowanie uzasadnionych kosztów świadczonych usług zadowalających klientów,
  • zminimalizowanie czasu realizacji umów.

DEKLARACJA FORMALNA

Kierownictwo Instytutu oraz Laboratorium zobowiązuje się, że dołoży wszelkich starań aby:

 • stosować zasady dobrej praktyki profesjonalnej oraz gwarantuje wysoką jakość badań w usługach świadczonych Klientom;
 • ciągle doskonalić system zarządzania dotyczący jakości;
 • podnosić poziom usług Laboratorium;
 • cały personel Laboratorium, związany z działalnością dotyczącą badań był zaznajomiony z dokumentacją dotyczącą jakości i stosował polityką i procedury w swojej pracy;
 • zachować zgodność z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025 i ciągle doskonalić skuteczność systemu zarządzania.

DYREKTOR INSTYTUTU
(-)  dr hab. Stefan GÓRALCZYK, prof. IMBiGS