Laboratorium Surowców i Wyrobów Budowlanych

Laboratorium posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji, certyfikat nr AB 1344. W laboratorium prowadzi się badania surowców, materiałów, wyrobów budowlanych oraz odpadów wykorzystywanych do porodukcji wyrobów, w tym pełny zakres badań wstępnych typu dla kruszyw.

Laboratorium Surowców i Wyrobów Budowlanych wykonuje badania właściwości fizycznych, mechanicznych, chemicznych (w tym analizy chemiczne), radiochemicznych (promieniotwórczość) wg wymagań norm PN-EN obowiązujących w budownictwie, szczególnie:

  • wyrobów budowlanych na zgodność z obowiązującymi wymaganiami norm, przepisów krajowych i Unii Europejskiej, w tym dla potrzeb ich oceny i certyfikacji zakładowej kontroli produkcji, zgodnie z zakresem akredytacji
  • surowców skalnych
  • odpadów wydobywczych, w tym dla potrzeb ich kwalifikacji jako obojętnych lub potencjalnie szkodliwych dla środowiska oraz zgodności z wymaganiami dla surowców i materiałów przeznaczonych do stosowania w budownictwie
  • innych surowców, materiałów i wyrobów wyspecyfikowanych przez klienta

Na życzenie klienta wyniki badań są opracowane jako sprawozdania ekspertyzy i /lub opinie określające możliwe kierunki stosowania badanych surowców i materiałów.

Poza akredytacją PCA wykonywane są badania na zgodność z dokumentami odniesienia wskazanymi przez klienta.

W Laboratorium stosuje się znormalizowane metody badawcze, zgodnie z aktualnie obowiązującymi w budownictwie normami PN-EN oraz własne metody, udokumentowane procedurami badawczymi.

Laboratorium zapewnia wysoki poziom badań, wszystkie badania są realizowane przez wysoko kwalifikowany personel. Stanowiska badawcze i warunki lokalowe są w sposób ciągły monitorowane wg wymagań PN-EN oraz kontrolowane przez auditorów wewnętrznych i zewnętrznych. Wiarygodność badań i spójność pomiarowa jest potwierdzana w badaniach miedzylaboratoryjnych, w których uczestniczy laboratorium, również je organizuje.

Pliki do pobrania:

        1. Zlecenie - formularz

        2. Umowa - formularz

        3. Wykaz wykonywanych badań 

Skargi

Skargi dotyczące wykonania badań można zgłosić pisemnie lub ustnie, osobiście w siedzibie Laboratorium lub za pomocą poczty elektronicznej w terminie 30 dni od daty przekazania Ekspertyzy – sprawozdania z badań / Arkuszy wyników badań.
Skargi dotyczące pozostałej działalności Laboratorium można zgłosić pisemnie lub ustnie, osobiście w siedzibie Laboratorium lub za pomocą poczty elektronicznej w każdej chwili.
Szczegółowe informacje dotyczące procesu rozpatrywania skarg opisuje procedura GP-06, która jest dostępna na życzenie Klientów lub innych stron zainteresowanych.
Kontakt: m.filipczyk@imbigs.pl

Listy referencyjne

Skanska 1
Skanska 2
Z.U.H. INOWAP Roman Lewandowski
Invest Komfort
BAZALT S.A.

Kierownik laboratorium
mgr Anita PABICH
tel./fax 22 843 73 71
tel. 22 843 02 01 wew. 356, 387
kom. 727 408 911
e-mail: labsur@imbigs.pl
e-mail: a.pabich@imbigs.pl