Nasza oferta

Aktualności

Wybrane

Wybrane

Kim jesteśmy?

68 lat najwyższych kompetencji

Instytut powstał w 1951 roku jako instytut naukowo-badawczy resortu budownictwa i przemysłu materiałów budowlanych. Od tego czasu nieustannie poszerza zakres działania, angażuje się w prace naukowo-badawcze, prowadzi projekty krajowe i międzynarodowe oraz podejmuje efektywne formy współpracy z przedsiębiorstwami i instytucjami.
Jest instytutem badawczym kategorii B. Posiada status jednostki notyfikowanej UE - nr 1454. więcej >>

"Misją Instytutu jest prowadzenie badań w dziedzinie mechanizacji, budownictwie, górnictwie skalnym oraz ochronie środowiska poprzez opracowywanie nowych maszyn, technologii, projektów związanych z recyklingiem i gospodarką odpadami z jednoczesnym wdrażaniem tych rozwiązań innowacyjnych przy współpracy z przemysłem."

Badania, rozwój, wsparcie przemysłu

IMBiGS nie tylko prowadzi badania naukowe dające podstawy teoretyczne do opracowania nowych konstrukcji i technologii, lecz również kieruje działalnością normalizacyjną, aprobacyjną, certyfikacji wyrobów, systemów zarządzania i personelu oraz badaniami w tym zakresie, a także działaniami związanymi z ochroną własności przemysłowej, intelektualnej.

IMBiGS wspiera innowacyjność przedsiębiorstw. 

Współpraca z Instytutem możliwa jest także poprzez udział w szkoleniach specjalistycznych i seminariach naukowowych. Naszym ekspertom można zlecać opracowania badań i analiz technicznych, wydawanie opinii lub ocen warunków organizacyjno-technicznych. Działalność w zakresie inżynierii i doradztwo również leżą w zakresie naszych kompetencji.

Dodatkowo oferujemy produkcję jednostkową i małoseryjną wyrobów do automatyzacji montaż przeznaczonych dla różnych gałęzi przemysłu..

Innowacje w trosce o wspólne dobro

Kompleksowa działalność IMBiGS doceniana jest na arenie krajowej i międzynarodowej. We wszystkich obszarach, w których specjalizują się nasi eksperci, Instytut otrzymuje nagrody i odznaczenia, lecz najcenniejszym wyróżnieniem dla nas jest życie w przyjaznych, zdrowych warunkach. 

Pomagają w tym m.in. nowe wyroby i innowacyjne technologie wytwarzania materiałów budowlanych i drogowych na bazie surowców odpadowych - w tym z górnictwa węgla kamiennego - w zakresie których działamy i nieustannie się rozwijamy. O konkretnych nagrodach dla Instytutu można dowiedzieć się więcej »

Żeby coś się stało możliwe
trzeba stale, od nowa
pracować nad niemożliwym"
Hermann Hesse

Podwyższanie kompetencji przez udział w szkoleniach i kursach zawodowych

Za pośrednictwem Instytutu można brać udział w szeregu szkoleń i kursów specjalistycznych, przygotowanych z myślą o rozwoju zawodowym osób w nich uczestniczących. W bogatej ofercie szkoleń znajdują się m.in.:

  • szkolenia w celu uzyskania uprawnień operatorów maszyn i urządzeń budowlanych i drogowych oraz montażystów rusztowań
  • w zakresie gospodarki odpadami i certyfikacji
  • szkolenia dotyczące kruszyw dla personelu i kadry zarządzającej
  • szkolenia dla producentów wprowadzających swój wyrób na rynek UE
  • indywidualne szkolenia na tematy wskazane przez zamawiającego

Dostosujemy Twoje kompetencje do obecnego rynku pracy!

Udział w projektach Unii Europejskiej

Nasza wiedza i kompetencje zostały docenione przez Komisję Eropejską, która przyznała instytutowi środki na realizację dwu projektów typu Life+: DIM-WATE i MOREENERGY.
Jesteśmy członkiem dwóch konsorcjów realizujących projekty PLUS-MOBY oraz FREE-MOBY w ramach 7. PR UE oraz konsorcjum CP-BSN w ramach sieci EEN.

 

"Wie­dza jest wte­dy, gdy o czymś nie tyl­ko wiesz, lecz możesz to zo­baczyć, opi­sać, zde­finiować, a na­wet dot­knąć... "
Dorota Terakowska