Status prawny

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego (IMBiGS) jest jednostką działającą na podstawie ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Patrz Statut IMBiGS.

Numer Krajowego Rejestru Sądowego: 00000 43477 
Numer REGON: 000057773 
Numer NIP: 525-000-85-19

 

Pliki do pobrania