Zamówienie publiczne na ocieplenie i remont elewacji budynku laboratoryjno-biurowego

17.09.2013
Zamówienia publiczne zgodne z PZP

Przetarg nieograniczony na: Ocieplenie i remont elewacji budynku laboratoryjno-biurowego (hala badawcza) Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie przy ul. Racjonalizacji 6/8 

Termin składania ofert: 04.10.2013 godz. 12:00

Numer ogłoszenia w BZP: 375578-2013 (ogłoszono 16 września 2013)
Numer ogł. o zmianie ogłoszenia: 376366-2013 (ogłoszono 17 września 2013)
Numer sprawy: ZP/TA-240-11/2013

Dokumenty do pobrania:

  • SIWZ z załącznikami:

SIWZ
Załącznik nr 1a – Projekt architektoniczno – budowlany
Załącznik nr 1b – Specyfikacje techniczna wykonania i odbioru
Załącznik nr 1c – Przedmiary robót
Załącznik nr 1d – Wzór harmonogramu rzeczowo – finansowego
Załączniki 2-9
Załącznik 10

  • załączniki do SIWZ przeznaczone do wypełnienia przez oferenta:

Załącznik nr 2 – Formularz oferty
Załącznik nr 3 – Oświadczenie z art. 22 ust. 1 oraz art. 24 ust. 1 ustawy
Załącznik nr 4 – Oświadczenie z art. 22 ust. 1 dla wykonawców wspólnie ubiegających się o przyznanie zamówienia
Załącznik nr 5 – Oświadczenie z art. 24 ust. 1 dla wykonawców wspólnie ubiegających się o przyznanie zamówienia
Załącznik nr 6 – Wykaz wykonanych robót budowlanych
Załącznik nr 7 – Wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia wraz z oświadczeniem Wykonawcy
Załącznik nr 8 – Zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy zasobu w zakresie wiedzy i doświadczenia
Załącznik nr 8a – Zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy zasobu w zakresie osób zdolnych do wykonania zamówienia
Załącznik nr 9 – Oświadczenie Wykonawcy dot. zaoferowanych urządzeń i materiałów

  • zamiadomienia o zmianie treści SIWZ:

zawiadomienie 1
zawiadomienie 2 (w tym o zmianie terminu składania ofert)

Pliki do pobrania