Zamówienie publiczne na modernizację 2-ch systemów grzewczych dla zespołu budynków

04.10.2013
Zamówienia publiczne zgodne z PZP

Przetarg nieograniczony na: Modernizacja 2-ch systemów grzewczych dla zespołu budynków Instytutu przy ul. Mrówczej 243 i ul. Mrówczej 212 w Warszawie 

Termin składania ofert: 21.10.2013 godz. 12:00

Numer ogłoszenia w BZP: 404454-2013 (ogłoszono 4 października 2013)
Numer sprawy: ZP/TA-240-12/2013

Dokumenty do pobrania:

  • SIWZ z załącznikami:

SIWZ

  • Dokumentacja techniczna dla kotłowni przy ul. Mrówczej 243:

Załącznik nr 1a – Projekt Budowlano-Wykonawczy kotłowni gazowej + przedmiar (Mrówcza 243)
Załącznik nr 1b – Projekt automatyki + przedmiar (Mrówcza 243)
Załącznik nr 1c – Projekt instalacji gazowej + przedmiar (Mrówcza 243)
Załącznik nr 1d – TWiOR (Mrówcza 243)

  • Dokumentacja techniczna dla kotłowni przy ul. Mrówczej 212 :

Załącznik nr 2a – Projekt Budowlano-Wykonawczy kotłowni gazowej + przedmiar (Mrówcza 212)
Załącznik nr 2b – Projekt automatyki + przedmiar (Mrówcza 212)
Załącznik nr 2c – Projekt instalacji gazowej + przedmiar (Mrówcza 212)
Załącznik nr 2d – TWiOR (Mrówcza 212)

  • Wzory formularzy do wypełnienia przez wykonawcę 

Załącznik nr 10 – Wzór umowy – Treść wzoru umowy

  • załączniki do SIWZ przeznaczone do wypełnienia przez oferenta:

Załącznik nr 3 – Formularz oferty
Załącznik nr 4 – Oświadczenie z art. 22 ust. 1 oraz art. 24 ust. 1 ustawy
Załącznik nr 5 – Oświadczenie z art. 22 ust. 1 dla wykonawców wspólnie ubiegających się o przyznanie zamówienia
Załącznik nr 6 – Oświadczenie z art. 24 ust. 1 dla wykonawców wspólnie ubiegających się o przyznanie zamówienia
Załącznik nr 7 – Wykaz wykonanych robót budowlanych
Załącznik nr 8 – Wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia wraz z oświadczeniem wykonawcy
Załącznik nr 9 – Zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy zasobu w zakresie wiedzy i doświadczenia
Załącznik nr 9a – Zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy zasobu w zakresie osób zdolnych do wykonania zamówienia

uzupełnione schematy Mrówcza 243 i Mrówcza 212

Pliki do pobrania