Zamówienie publiczne na dostawę bonów towarowych dla IMBiGS w 2016 r.

24.02.2016
Zamówienia publiczne zgodne z PZP

Postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej wartości określonych w art. 11 ust. 8 ustawy PZP na: „Dostawa bonów towarowych dla IMBiGS w 2016 r.