Zamówienie publiczne dotyczące ochrony ubezpieczeniowej

16.02.2016
Zamówienia publiczne zgodne z PZP

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego  prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: Kompleksowa ochrona ubezpieczeniowa IMBiGS

Termin składania ofert: do dnia 24 lutego 2016 r. do godz. 12:00 PRZEDŁUŻONO do 26.02

 

Postępowanie sporządzone dla usługi, której wartość szacunkowa jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Numer postępowania:  TA-240-01/2016
Publikacja ogłoszenia:  Biuletyn Zamówień Publicznych nr:  15733-2016 r.
Data zamieszczenia:  16.02.2016 r.

 

Patrz także plik Wyjaśnienia nr 1 do treści SIWZ - dodany dn. 22.02.2016 r.

Dokumenty do pobrania zawierające szczegółowe informacje znajdują się poniżej (+wyjaśnienia do SIWZ).
 

lNFORMACJA Z SESJI OTWARC|A OFERT - z dnia 26.02.2016r - patrz załącznik

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Pliki do pobrania