Wykonanie usługi wymiany drzwi przeciwpożarowych o odporności EI 30

25.02.2021
Zamówienia publiczne zgodne z PZP

Sieć Badawcza Łukasiewicz-Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego zaprasza do przesłania oferty cenowej na: Wykonanie usługi wymiany drzwi przeciwpożarowych  o odporności EI 30 w nieruchomości Łukasiewicz-IMBiGS przy ul. Mrówczej 212 w Warszawie

ROZEZNANIE RYNKU

Sieć Badawcza Łukasiewicz-Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego zaprasza do przesłania oferty cenowej, celem ustalenia wartości szacunkowej zamówienia poniżej 130.000,00 złotych , które będzie prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019)

TERMIN SKŁADANIA OFERT 05.03.2021 r.  godz. 09:00

Niniejsze rozeznanie rynku nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy!!!

ZAMAWIAJĄCY

Sieć Badawcza Łukasiewicz-Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
( skrót   Łukasiewicz- IMBiGS)
ul.  Racjonalizacji 6/8
02-673 Warszawa
NIP:  525 000 85 19, REGON: 387096477, KRS:  0000858544
www.imbigs.pl

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wykonanie usługi wymiany drzwi przeciwpożarowych  o odporności EI 30 w nieruchomości Łukasiewicz-IMBiGS przy ul. Mrówczej 212 w Warszawie.

Dane techniczne:

  • ul. Mrówcza 212, Warszawa,
  • wymiary drzwi 1000x2045 cm,
  • odporność –EI 30.

Zakres prac:

  • dostawa i montaż drzwi o wymiarach 100x2045 cm o odporności ogniowej EI30,
  • obróbki wykończeniowe,
  • utylizacja uszkodzonych drzwi,
  • oznaczenie drzwi.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 30 marca  2021r.

OPIS SPOSOBU  ZŁOZENIA OFERTY:

Oferta  w postaci pliku  PDF  ( skanu ) powinna być  przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres:

zamowienia.pub@imbigs.gov.pl

z tematem wiadomości – „Wykonanie usługi wymiany drzwi przeciwpożarowych o odporności EI 30 w nieruchomości Łukasiewicz-IMBiGS przy ul. Mrówczej 212 w Warszawie”.

 Termin nadsyłania ofert :  do dnia   5 marca  2021  do godz. 09.00
Oferty przesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie  jednego kryterium
Cena- 100 %

Uwaga jeśli złożone oferty będą zawierały  taka sama cenę , zamawiający wezwie w Oferentów tych ofert do złożenia ofert dodatkowych.

INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający niezwłocznie zawiadomi   oferentów , którzy złożyli oferty oraz umieści tę  informacje  na swojej stronie internetowej pod adresem: https://www.imbigs.pl/bip/ogloszenia

DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji dot. przedmiotu zamówienia  udziela Pan Tomasz Kalkowski ( pon.-pt. w godz. 7.30- 15.00) tel. 22 853-97-86.

 

Pliki do pobrania