Wykonanie sprawdzenia stanu technicznego z uwzględnieniem oceny efektywności energetycznej kotłów

24.02.2021
Zamówienia publiczne zgodne z PZP

 

ROZEZNANIE RYNKU

 

Sieć Badawcza Łukasiewicz-Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego zaprasza do przesłania oferty cenowej, celem ustalenia wartości szacunkowej zamówienia poniżej 130.000,00 złotych , które będzie prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019)

 

TERMIN SKŁADANIA OFERT 02.03.2021 r.  godz. 09:00

Niniejsze rozeznanie rynku nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy!!!

 

ZAMAWIAJĄCY:

Sieć Badawcza Łukasiewicz-Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
( skrót   Łukasiewicz- IMBiGS)
ul.  Racjonalizacji 6/8
02-673 Warszawa
NIP:  525 000 85 19, REGON: 387096477, KRS:  0000858544
 www.imbigs.pl

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wykonanie sprawdzenia stanu technicznego z uwzględnieniem oceny efektywności energetycznej kotłów wraz ze sprawdzeniem dostosowania ich mocy do potrzeb użytkowych w nieruchomościach Łukasiewicz-IMBiGS przy ul. Mrówcza 243 oraz Mrówczej 212. Zgodnie z Ustawą  z dnia. 29 sierpnia 2014 roku  ”O charakterystyce energetycznej budynków”

Dane techniczne:

ul. Mrówcza 243, Warszawa:

1.Kocioł wodny Viessman Vicrossal 200, moc nominalna 293 kW, rok budowy 2014, typ paliwa Gaz

2. Kocioł Viessman Vitoplex 300, moc nominalna 300 kW, rok budowy 2014, typ paliwa Gaz

ul. Mrówcza 212, Warszawa:

1. Kocioł Viessman Vicrossal 200, moc nominalna 134 kW, rok budowy 2014, typ paliwa Gaz

2. Zakres prac:

  • Ocena stanu technicznego kotła,
  • Ocena efektywności spalania,
  • Ocena wielkości kotła w stosunku do rzeczywistych potrzeb,
  • Sporządzenie protokołu.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 30 marca  2021 r. 

OPIS SPOSOBU  ZŁOZENIA OFERTY:

Oferta  w postaci pliku  PDF  ( skanu ) powinna być  przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres:

zamowienia.pub@imbigs.gov.pl

z tematem wiadomości – „ Wykonanie usługi przeglądu stanu technicznego drzwi przeciwpożarowych  w budynku Ł-IMBiGS”.

 Termin nadsyłania ofert :  do dnia   2 marca  2020  do godz. 09.00
Oferty przesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie  jednego kryterium
Cena- 100 %

Uwaga jeśli złożone oferty będą zawierały  taka sama cenę , zamawiający wezwie w Oferentów tych ofert do złożenia ofert dodatkowych.

Pliki do pobrania