Sprzedaż prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej o powierzchni 1,1942 ha zabudowanej, w Warszawie przy ulicy Suwak 4

05.08.2016
Ogłoszenia

Cena  minimalna nieruchomości (gruntu i budynków) wynosi tj.    18 200 000,00  zł.

Wadium wynosi  1 820 000,00 zł.

Właścicielem gruntu jest Skarb Państwa. Instytut jest wieczystym użytkownikiem gruntu należącego do Skarbu Państwa i właścicielem budynków i budowli na nim posadowionych.

Oferowana nieruchomość usytuowana jest na obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Służewca Przemysłowego w rejonie ul. Cybernetyki  cz. I, w kwartale oznaczonym symbolem 2A U-N/U/U-A, usługi nauki, usługi i usługi administracji (Uchwała nr XXIX/625/2011 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15.12.2011 r.)

Sąsiedztwo nieruchomości stanowi nowoczesna zabudowa biurowa, wśród której przeważają obiekty powstałe na przestrzeni ostatniego 10-lecia. Odległość od centrum Warszawy wynosi 7,2 km. W promieniu 300 m od nieruchomości dostępne są przystanki komunikacji miejskiej( 3 linie tramwajowe, 3 linie dzienne autobusowe ) oraz stacja kolejowa W-wa Służew (SKM).

Część nieruchomości jest przedmiotem umów najmu, których termin wypowiedzenia wynosi maksymalnie 3 miesiące.

Budynki usytuowane na nieruchomości są ujęte w gminnej ewidencji zabytków m. st. Warszawy .Szczegółowe informacje w tym zakresie są dostępne na stronie internetowej Instytutu. ( skan pisma z Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków  nr KZ.4120.356 2016.KZA(3) z dnia 23.06.2016 r.)

Warunkiem  uczestnictwa w przetargu jest;

 1. złożenie pisemnej oferty kupna nieruchomości na adres: Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego ul. Racjonalizacji 6/8,02-673 Warszawa,

Oferty w zaklejonych kopertach z napisem Przetarg – nieruchomość przy ul. Suwak 4 w Warszawie” można składać od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-14.00 w siedzibie Instytutu , 02-673 Warszawa, ul. Racjonalizacji 6/8 – Kancelaria – pokój nr 2 .  w terminie do dnia 25- sierpnia  2016 r. do godz. 10.45

 1. dokonanie wpłaty wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej 1 820 000, oo zł, słownie: jeden milion osiemset dwadzieścia tysiące złotych ) – wyłącznie na rachunek bankowy Instytutu w BPH SA nr 97 1060 0076 0000 3210 0014 6850 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 sierpnia  2016  r. do godz. 23.59. Za datę wniesienia wadium uznaje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Instytutu. Wadium przepada na rzecz Instytutu, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny nabycia co najmniej  równej cenie  minimalnej  jak również wówczas kiedy oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy

 

Oferta powinna zawierać następujące dane i dokumenty z zachowaniem ich kolejności w ofercie:

 1. miejsce i datę jej sporządzenia,
 2. imię, nazwisko i adres lub pełna nazwę, adres siedziby i status prawny oferenta,
 3. oznaczenie nieruchomości, z podaniem numeru działki i KW na która składana jest oferta,
 4. oferowana cenę nabycia  - cyfrowo i słownie (nie niższą niż cena minimalna )
 5. imię i nazwisko oraz dane teleadresowe osoby odpowiedzialnej za sporządzenie oferty  i upoważnionej do kontaktów w sprawie niniejszego przetargu (telefon , e-mail)
 6. podpis oferenta lub osoby  prawomocnie  go reprezentującej.
 7. dowód wpłaty wadium (oryginał),
 8. aktualny wypis z KRS, kopie zaświadczenia o nadaniu numeru NIP oraz REGON, a w przypadku osób fizycznych numer PESEL lub wypis z CEiDG – wystawione nie później niż 3 m-ce przed terminem składania ofert, oraz zgodę współmałżonka w formie aktu notarialnego na zakup nieruchomości,
 9. oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym  oraz technicznym nieruchomości, i nie  będzie zgłaszał żadnych roszczeń z tego tytułu,
 10. oświadczenie o braku zaległości podatkowych oraz zaległości z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne,
 11. oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu określonymi w ogłoszeniu, oraz z treścią wzoru przedwstępnej umowy sprzedaży, a także ich akceptacji bez zastrzeżeń.

Inne informacje:

Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się w dniu  25 sierpnia 2016 r  o  godz. 11.00 w siedzibie Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie, ul. Racjonalizacji 6/8 , bud, A , sala nr 203.

O wyniku przetargu oferenci zostaną powiadomieni niezwłocznie po jego rozstrzygnięciu.

Okres związania ofertą wynosi 120 dni licząc od dnia otwarcia ofert. W uzasadnionym przypadku dopuszcza się  możliwość przedłużenia ww. 120- dniowego okresu związania ofertą.

Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości, Wzór umowy przedwstępnej, Regulamin przeprowadzenia przetargu oraz pismo z Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków  zmieszczone zostały na stronie internetowej Instytutu- www.imbigs.pl

Wadium wpłacone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte , zostanie zwrócone bez odsetek po dokonaniu wyboru oferty a oferentowi, którego oferta została wybrana, zostanie zaliczona w poczet ceny nabycia nieruchomości.

Wadium przepada na rzecz Sprzedającego jeżeli oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy..

Oferent, którego oferta zostanie wybrana, jest zobowiązany do zawarcia z Instytutem przedwstępnej umowy sprzedaży.

Warunkiem zawarcia ostatecznej umowy sprzedaży nieruchomości jest uzyskanie przez Instytut na drodze decyzji administracyjnej, zgody Ministra Skarbu Państwa – zgodnie z art. 5 a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (Dz. U. nr 106, poz.493 ze zm.) w związku z art. 17 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych( Dz.u. z 2010  nr 96, poz 618 ze zm.)

Koszty zawarcia aktu notarialnego ponosi nabywca nieruchomości.

Nabywca przejmie nieruchomość wolną od jakichkolwiek  zobowiązań z tytułu umów najmu., po upływie 3 miesięcy od dnia podpisania ostatecznej umowy sprzedaży, ze skutkiem na koniec miesiąca,

Instytut zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, jeżeli uczestnicy zaoferowali tę samą cenę, lub kontynuowania przetargu w formie licytacji w dodatkowym terminie, odwołania przetargu bez podania przyczyny, zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, a także odstąpienia od przetargu, jeżeli osoba lub firma wyłoniona w przetargu jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonym w zawiadomieniu terminie i miejscu w celu podpisania umowy sprzedaży.

 

Szczegółowe informacje udzielane będą w sekretariacie Z-cy Dyrektora  ds. Technicznych i Promocji

Pana mgr inż. Marka Gajewskiego tel   48  22 843 19 44

Nieruchomość można oglądać od poniedziałku do piątku w godz. 8.00- 14.00 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

Informacja z sesji ..... - treść w załączniku.
 

Pliki do pobrania