Specjalista w Laboratorium Surowców i Wyrobów Budowlanych

07.02.2020
Oferty Pracy

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

ogłasza nabór na stanowisko: Specjalista w Laboratorium Surowców i Wyrobów Budowlanych

Miejsce pracy:  Warszawia, ul. Racjonalizacji 6/8.

Region: mazowieckie

 

Wymagania:

- wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: chemia, chemia budowlana, technologia chemiczna
- minimum rok doświadczenia w akredytowanym laboratorium,
- znajomość systemu zarządzania wg PN-EN ISO/IEC 17025:2005 , PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02
- znajomość pakietu MS Office,
- znajomość zasad walidacji / weryfikacji metod badawczych,
- umiejętność pracy w zespole,
- zdolności analityczne, organizacyjne,
- język angielski na poziomie co najmniej B1,
- gotowości do nauki i rozwoju.

Zakres obowiązków:

- terminowe wykonywanie badań właściwości chemicznych i fizycznych w wyrobach budowlanych zgodnie z obowiązującymi normami, procedurami i instrukcjami obowiązującymi w laboratorium,
- przygotowanie odczynników chemicznych, nadzór nad odczynnikami chemicznymi
- udział w procesie ciągłego doskonalenia laboratorium,
-sporządzanie dokumentacji laboratoryjnej wymaganej procedurami Systemu Zarządzania Laboratorium
- udział w projektach krajowych i międzynarodowych.

 

Oferujemy:

- stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
- indywidualny pakiet szkoleń,
- dofinansowanie do studiów magisterskich, podyplomowych, doktoranckich,
- otwartość na zgłaszanie własnych pomysłów i realizację inicjatyw,
- zgrany zespół i miłą atmosferę pracy,
- system premiowy,
- dofinansowanie do zajęć sportowych- karta MultiSport.

 

Oferty należy składać do dnia: 24.02.2020r.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres mailowy: rekrutacja@imbigs.pl
Informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko Specjalista w Laboratorium Surowców i Wyrobów Budowlanych przez Sieć Badawczą Łukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego z siedzibą w Warszawie, przy ul. Racjonalizacji 6/8 02-673 Warszawa.

 

 1. Administratorem Pana/i danych osobowych zawartych w przekazanych przez Pana/ią dokumentach aplikacyjnych będzie Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego z siedzibą w Warszawie przy ul. Racjonalizacji 6/8, (02-673) Warszawa, posiadający osobowość prawną, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000043477 (,,My”, „Administrator”);
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych („IOD”), z którym można się skontaktować pod adresem: insp.rodo@imbigs.pl;
 3. Pana/i dane osobowe w zakresie wynikającym z przekazanych dokumentów aplikacyjnych przetwarzane będą wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko inżyniera-automatyka;
 4. Podstawą prawną przetwarzania Pana/i danych jest art. 22 § 1 i 3 Kodeksu Pracy – w przypadku zatrudnienia w celu realizacji umowy o pracę, jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której jest Pan/i stroną lub do podjęcia działań na Pana/i żądanie przed zawarciem umowy), natomiast w stosunku do danych niewskazanych w ww. przepisach oraz w przypadku zatrudnienia na podstawie umowy cywilnoprawnej podstawą jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO (tzn. wyrażona przez Pana/ią zgoda);
 5. Odbiorcami Pana/i danych osobowych będą wyłącznie podmioty świadczące na Naszą rzecz usługi niezbędne do prawidłowego funkcjonowania (np. usługi IT, prawne, dostawcy specjalistycznego oprogramowania bazodanowego oraz usług hostingowych);
 6. Pana/i dane osobowe będą przez Nas przechowywane przez czas prowadzenia rekrutacji do momentu jej zakończenia. Pana/i dane zostaną usunięte niezwłocznie po zakończeniu rekrutacji, chyba że wyrazi Pan/i odrębną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych także w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji przez okres jednego roku. W razie wyrażenia ww. zgody Pana/i dane zostaną usunięte po upływie wskazanego czasu;
 7. Posiada Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych i prawo wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania;
 8. Posiada Pan/i prawo do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tejże zgody przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia przez Pana/ią w formie pisemnej na adres Administratora lub w formie elektronicznej na adres mailowy IOD;
 9. Przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/i, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/i dotyczących narusza przepisy prawa;
 10. Podanie przez Pana/ią danych jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Konsekwencją niepodania, będzie brak możliwości przeprowadzenia prawidłowego procesu rekrutacji;
 11. Pana/i dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.