Rozeznanie rynku na wykonanie remontu pokrycia dachu

28.01.2021
Zamówienia publiczne zgodne z PZP

 

ROZEZNANIE RYNKU

 

Sieć Badawcza Łukasiewicz-Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego zaprasza do przesłania oferty cenowej, celem ustalenia wartości szacunkowej zamówienia poniżej 130.000,00 złotych , które będzie prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019)

 

TERMIN SKŁADANIA OFERT 12 lutego  2021 r.  godz. 09:00

ZAMAWIAJĄCY

Sieć Badawcza Łukasiewicz-Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
(skrót   Ł- IMBiGS)
ul.  Racjonalizacji 6/8
02-673 Warszawa
NIP:  525 000 85 19,    REGON: 387096477,     KRS:  0000858544
www.imbigs.pl

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem zapytania jest: wykonanie remontu pokrycia dachu nieruchomości hali produkcyjnej  położonej w Warszawie przy ul. Suwak 4, wpisanej do Rejestru Zabytków prowadzonego przez  Mazowieckiego Konserwatora Zabytków pod nr 1806 oraz Gminnej Ewidencji Zabytków (karta ewidencyjna zabytku nieruchomości Załącznik nr 2).
 2. Remontowi podlegać będzie na przeprowadzeniu wymiany pokrycia dachu mającego na celu uszczelnienie
 3. Pokrycie dachu  wykonane jest  w technologii łupin konoidalnych cienko-ściennych krytych papą. Powierzchnia dachu: 330 m2, ilość łupin konoidalnych: 9 o średniej powierzchni 160 m2.
 4. Wykonawca przed podpisaniem umowy  będzie musiał przygotować program robót budowlanych będący przedmiotem zamówienia, który  musi zawierać następujące informacje:
 • imię i nazwisko autora,
 • informacje niezbędne do oceny wpływu robót na zabytek, w szczególności:
  - opis stanu zachowania zabytku,
  - wskazanie przewidzianych rozwiązań budowlanych, w formie opisowej i  rysunkowej,
  - wskazanie przewidzianych do zastosowania metod, materiałów i technik.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Przewidywany termin wykonania przedmiotu zamówienia do 31.08.2021 r.

OPIS SPOSOBU  ZŁOZENIA OFERTY:

 1. Oferta  w postaci pliku  PDF  ( skanu ) powinna być  przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: izabela.malicka@imbigs.lukasiewicz.gov.pl
  z tematem wiadomości – „Usługa wykonania remontu pokrycia dachu nieruchomości hali produkcyjnej  położonej w Warszawie przy ul. Suwak 4- Sieć Badawcza Łukasiewicz-Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego”.
 2. Termin nadsyłania ofert :  do dnia   12  lutego 2021 r.   do godz. 09.00
 3. Oferty przesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Niniejsze rozeznanie rynku nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy!!!

DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji dot. przedmiotu zamówienia  udziela Pani Izabela Malicka
( pon.-pt. w godz. 7.30- 14.00) tel. 22 853-97-86

 

Pliki do pobrania