Przetarg pisemny na sprzedaż kontenera morskiego

05.06.2014
Ogłoszenia

Kontener o wymiarach 6/2,4/2,6 [m]. Cena wywoławcza 3 000 PLN brutto.

  • Kontener można oglądać w dniach 12 i 13 czerwca 2014 r.w godz. od 10,00 do 14,00 w IMBiGS –  ul. Racjonalizacji 6/8, 02-673 Warszawa (informacja w portierni budynku).
  • Oferty z podaną ceną zakupu w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Przetarg na kontener” powinny być złożone w siedzibie Instytutu przy ulicy Racjonalizacji 6/8 w pokoju nr 126 do dnia 23 czerwca 2014 r. do godziny 12:00
  • Jedynym kryterium wyboru oferty będzie wysokość zaoferowanej ceny zakupu.
  • Termin związania ofertą i realizacji transakcji wynosi 7 dni od dnia otwarcia ofert.
  • Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Instytutu w pokoju 127 w dniu 23 czerwca 2014 r. o godzinie 13:00.
  • Osobą do kontaktu jest Tomasz Kalkowski, tel. 22 847-08-18.
  • Instytut zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.