Przebudowa infrastruktury technicznej związanej z zakupem aparatu do pomiarów przewodności cieplnej

11.05.2015
Ogłoszenia

Zapytanie ofertowe.

Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego - Oddział Zamiejscowy w Katowicach, Al. W. Korfantego 193 A, 40-157 Katowice przesyła zapytanie ofertowe na zamówienie wyłączone z obowiązku stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych na: 

Przebudowa infrastruktury technicznej związanej z zakupem aparatu do pomiarów przewodności cieplnej dla wyrobów cylindrycznych pracującego w zakresie od – 40 st. C do 600 st. C.

 

 

Opis przedmiotu zamówienia

W skład  zamówienia powinny wchodzić następujące elementy:

  • zakup i montaż klimatyzacji,
  • odgrodzenie aparatu do pomiarów przewodności cieplnej dla wyrobów cylindrycznych pracującego w zakresie od – 40 st. C do 600 st. C od istniejącej części laboratoryjnej.

Ofertę należy opracować zgodnie z Załącznikiem nr 1 z podaniem cen jednostkowych.

Miejsce realizacji zamówienia: Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego - Oddział Zamiejscowy w Katowicach, Al. W. Korfantego 193 A 40-157 Katowice.

Termin wykonania zamówienia: 2 tygodnie od daty złożenia zamówienia.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena 100 %.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, w formie elektronicznej na adres: a.miros@imbigs.pl , lub faksem: 32 258-35-53

Termin składania ofert upływa dnia 18.05.2015 o godzinie 12:00.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia złożenia oferty.

Osoba uprawniona do kontaktów:
Artur Miros, tel. 605 330 250 e-mail:. a.miros@imbigs.pl

Zamówienie realizowane w ramach projektu pn. „Wyposażenie laboratorium Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w nowoczesną aparaturę do pomiarów przewodności cieplnej dla wyrobów cylindrycznych”.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość. Działanie 1.3 Transfer technologii i innowacji.

Katowice, 11.05.2015

Pliki do pobrania