Pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż nieruchomości o powierzchni 1,1942 ha w W-wie przy ul. Suwak 4

05.12.2017
Ogłoszenia

Informacja o przetargu

Sprzedaż prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej o powierzchni 1,1942 ha zabudowanej, położonej w Warszawie przy ulicy Suwak 4, oznaczonej jako działka nr 3 z obrębu 1-08-08 i własności znajdujących się na tej nieruchomości budynków, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie – VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą
KW Nr WA2M/00144141/2.

Cena  minimalna nieruchomości (gruntu i budynków)
wynosi tj. 18 700 000,oo  zł.
słownie: osiemnaście milionów siedemset tysięcy złotych

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest;

  1. złożenie pisemnej oferty kupna nieruchomości. Oferty w zaklejonych kopertach z napisem „OFERTA- Przetarg  Suwak 4”  można składać od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-14.00 w siedzibie Instytutu , 02-673 Warszawa, ul. Racjonalizacji 6/8 – Kancelaria – pokój nr 2 w terminie do dnia  26 stycznia 2018 r. do godz. 11.00
  2. dokonanie wpłaty wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej -.1 870 000, oo zł, ( jeden milion osiemset siedemdziesiąt tysięcy złotych) – wyłącznie na rachunek bankowy Instytutu w Alior Bank S.A. Oddział w Warszawie nr konta 53 2490 0005 0000 4530 9045 2695

 w nieprzekraczalnym terminie do dnia  25 stycznia 2018 r. do godz. 23.59.(dzień przed terminem składania ofert).

Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się w dniu  26 stycznia 2018 r.  o  godz. 11.15 w siedzibie Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie, ul. Racjonalizacji 6/8 , bud, A , sala nr 203.

Nieruchomość można oglądać od poniedziałku do piątku w godz. 8.00- 14.00 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

Osobą kontaktową w sprawie jest mgr inż. Marek Gajewski  tel.   48  22 843 19 44

__________________________________________________________________________________________________________________

Informacja z sesji otwarcia ofert -  przetarg ofertowy  Suwak 4 patrz>>

 

 

Pliki do pobrania