Opracowanie dokumentacji projektowej do budowy i konstrukcji zespołu mikronizacji i produkcji powierzchniowo modyfikowanego sorbentu przystosowanego do mokrych instalacji odsiarczania spalin

16.03.2017
Zamówienia publiczne zgodne z PZP
Termin składania ofert: 24 marca 2017 r.

Postępowanie  o udzielenie zamówienia publicznego

 w trybie przetargu nieograniczonego

 dla usługi, której wartość szacunkowa jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

pod nazwą:

 

Opracowanie dokumentacji projektowej do budowy i konstrukcji zespołu mikronizacji i produkcji powierzchniowo modyfikowanego sorbentu przystosowanego do mokrych instalacji odsiarczania spalin"

 

Numer postępowania :  NM-240-04/2017

BZP  nr 45523-2017  z dnia 16.03.2017

Specyfikacja - patrz plik>>

W plikach do pobrania zamieszczono dokumenty w wersji edytowalnej.

 

Informacja z sesji otwarcia ofert - patrz plik >>

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - patrz plik >>

Pliki do pobrania