Ocieplenie i remont części ścian zewnętrznych (strona wschodnia) zespołu budynków laboratoryjno-biurowych IMBiGS Warszawa ul. Racjonalizacji 6/8

24.10.2008
Zamówienia publiczne zgodne z PZP

Zamówienie publiczne na roboty budowlane. 

Numer ogłoszenia w BZP: 250193 - 2008
Numer sprawy: TA-240-04/2008

Termin składania ofert: 01.12.2008 godz. 11:00

W związku z błędem dotyczącym wysokości wymaganego wadium Zamawiający dokonał 21 listopada 2008 zmiany treści niektórych punktów w SIWZ. Oto nowe brzmienie odpowiednich punktów SIWZ:
Rozdział VIII punkt 2 :
Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 12 500 PLN, słownie: dwanaście tysięcy pięćset złotych.
Rozdział XI :
Oferty należy składać w zabezpieczonych kopertach oznaczonych godłem "ELEWACJA - przetarg nr TA-240-04/2008" do dnia 2008-12-01 do godz. 11:00 w siedzibie zamawiającego.
Oferty zostaną otwarte dnia 2008-12-01 o godz. 11:30 w siedzibie zamawiającego.
Ponadto w formularzu "Oferta przetargowa" stosowny zapis zmienia się na:
Termin wiązania ofertą wynosi 30 od daty otwarcia ofert, tj. do dnia 02-01-2009.

Numer ogłoszenia o zmianie ogłoszenia w BZP: 327999 - 2008

Dokumenty do pobrania:

Pliki do pobrania