Nieograniczony przetarg ofertowy na sprzedaż: prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej przy ul. Suwak 4

06.02.2018
Ogłoszenia

Informacja o przetargu

Sprzedaż prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej o powierzchni 1,1942 ha zabudowanej, położonej w Warszawie przy ulicy Suwak 4, oznaczonej jako działka nr 3 z obrębu 1-08-08 i własności znajdujących się na tej nieruchomości budynków, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie – VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą
KW Nr WA2M/00144141/2.

Cena  minimalna nieruchomości (gruntu i budynków)
wynosi tj. 18 700 000,oo  zł.
słownie: osiemnaście milionów siedemset tysięcy złotych

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest;

  1. złożenie pisemnej oferty kupna nieruchomości. Oferty w zaklejonych kopertach z napisem „OFERTA- Przetarg  Suwak 4”, którą  można składać od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-14.00 w siedzibie Instytutu , 02-673 Warszawa, ul. Racjonalizacji 6/8 – Kancelaria – pokój nr 2.         
  2. dokonanie wpłaty wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej - 1 870 000, 00 zł, ( jeden milion osiemset siedemdziesiąt tysięcy złotych) – wyłącznie na rachunek bankowy Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego,( 02 673 Warszawa, ul. Racjonalizacji 6/8)   w Alior Bank S.A. Oddział w Warszawie nr konta 53 2490 0005 0000 4530 9045 269

 Termin  wpłaty wadium, składania oraz otwarcia ofert i inne informacje :

Termin wpłaty wadium upływa 5 marca 2018 r. o godz. 23.59.(dzień przed terminem składania ofert). Za datę wniesienia wadium uznaje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Instytutu.

  1. Termin składania ofert upływa  6 marca 2018 r. o godz. 11.00
  2. Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się w dniu  6 marca 2018 r  o  godz. 11.15

 

Nieruchomość można oglądać od poniedziałku do piątku w godz. 8.00- 14.00 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

Osobą  do kontaktów w sprawie jest mgr inż. Marek Gajewski  tel.   48  22 843 19 44

============================================================================================================================

Informacja z komisyjnego otwarcia ofert patrz>>

 

Pliki do pobrania