Nieograniczony przetarg ofertowy na sprzedaż nieruchomości gruntowej przy ul. Suwak 4 w 2019 r.

11.03.2019
Informacje

Informacja o przetargu

Sprzedaż prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej o powierzchni 1,1942 ha zabudowanej, położonej w Warszawie przy ulicy Suwak 4, oznaczonej jako działka nr 3 z obrębu 1-08-08 i własności znajdujących się na tej nieruchomości budynków, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie – VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW Nr WA2M/00144141/2.

Cena  minimalna nieruchomości (gruntu i budynków) wynosi tj. 21 783 000,00 zł.

Wadium wynosi 2 178 300,00 zł.

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

  1. złożenie pisemnej oferty kupna nieruchomości. Oferty w zaklejonych kopertach z napisem „OFERTA- Przetarg  Suwak 4”  można składać od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-14.00 w siedzibie Instytutu , 02-673 Warszawa, ul. Racjonalizacji 6/8 – Kancelaria – pokój nr 2 w terminie do dnia 29 marca 2019 r. do godz. 11.00
  2. dokonanie wpłaty wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej - 2 178 300,00 zł, (dwa miliony sto siedemdziesiąt osiem tysięcy trzysta złotych) – wyłącznie na rachunek bankowy Instytutu w Alior Bank S.A. Oddział w Warszawie nr konta 53 2490 0005 0000 4530 9045 2695  w nieprzekraczalnym terminie do dnia  28 marca 2019 r. do godz. 23.59 (dzień przed terminem składania ofert). Za datę wniesienia wadium uznaje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Instytutu. Wadium przepada na rzecz Instytutu, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny nabycia co najmniej  równej cenie  minimalnej jak również wówczas kiedy oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy przedwstępnej lub ostatecznej.

Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się w dniu  29 marca 2019 r.  o  godz. 11.15 w siedzibie Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie, ul. Racjonalizacji 6/8.

Nieruchomość można oglądać od poniedziałku do piątku w godz. 8.00- 14.00 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

Osobą kontaktową w sprawie jest mgr Robert Podgórzak  tel.   48  22 843 19 44

 

=========================================================

Informacje z komisyjnego otwarcia ofert patrz>>

 

Pliki do pobrania