Kompleksowa dostawa gazu ziemnego obejmująca sprzedaż i dystrybucję gazu dla potrzeb 3 kotłowni IMBiGS

10.08.2018
Zamówienia publiczne zgodne z PZP
Termin składania ofert: 17.08.2018 r. do godz. 11:OO

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa GAZU ZIEMNEGO WYSOKOMETANOWEGO (E), o cieple spalania nie mniejszym niż 34 [MJ/m³], przy ciśnieniu nie niższym niż 1,6 [kPa] obejmująca sprzedaż oraz dystrybucję do obiektów Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego:
a) w Warszawie, przy ul. Mrówczej 243 (kotłownia nr 1) i Mrówczej 212 (kotłownia nr 2)
b) oraz w Katowicach Al. Korfantego 193 A. (kotłownia nr 3)

Przewidywane roczne ilości gazu ziemnego objęte zamówieniem dla wszystkich 3 obiektów wynosi w jednostkach przeliczeniowych 2 181 403 kWh w tym :
a) 1 594 968 kWh dla kotłowni nr 1 i 2 -dla część I zamówienia
b) 586 435 kWh dla kotłowni nr 3 - dla części II zamówienian
Adresy poszczególnych lokalizacji, numery punktu poboru, moce umowne, obecni OSD, dotychczasowe taryfy oraz miesięczne zapotrzebowania przedstawiono w ujęciu tabelarycznym – Załącznik nr 1 do SIWZ. Uwaga!(Przedstawione ilości gazu są wartościami szacunkowymi i mają charakter informacyjny służący wyłącznie do obliczenia ceny oferty. Rzeczywista ilość zakupnego gazu wynikać będzie z bieżących potrzeb zamawiającego i faktycznego jego zużycia w okresie obowiązywania umowy.)

Nr zamówienia: TA-240-04/2018

Ogłoszenie w BZP  603407-N-2018 z dnia 2018-08-10 r.

Korekta załącznika 2 b do SIWZ w formacie PDF- Formularz cenowy dot Kotłownia nr 3 - Katowice Al. W. Korfantego 193 A
W plikach do pobrania załączono pliki w formacie edytowalnym (doc)

Uwaga!

Wyjaśnienia nr 1 z dnia 13-08-2018 do treści SIWZ patrz>>

Wyjasnienia nr 2 do treści SIWZ- zdnia 14-08-2018 patrz>>

==================================================================================================

Informacja z sesji otwarcia ofert - Przetarg nr TA 240-04/2018 patrz>>

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przetarg nr TA 240-04/2018 patrz>>

 

Pliki do pobrania