Kolejna publikacja pracownika Łukasiewicz – IMBiGS w Top 10 czasopism z listy Scopus (CiteScore)

27.01.2021
Informacje

Artykuł pt. „Structure and properties of nano- and polycrystalline Mn-doped CuCr2Se4 obtained by ceramic method and high-energy ball milling”, którego jednym ze współautorów jest pracownik Łukasiewicz – IMBiGS dr Beata Witkowska-Kita, został opublikowany w czasopiśmie Materials Research Bulletin Vol. 137 (2021) 111174, wydawnictwo Elsevier znajduje się w Top 10 czasopism z listy Scopus (CiteScore).

Tematyką publikacji jest struktura i właściwości związków chemicznych o ogólnym wzorze CuCr2-xMnxSe4 (x=0.1, 0.2). Związki te zostały otrzymane w formie polikrystalicznej (przy zastosowaniu metody reakcji na ciało stałe) oraz jako nanocząstki (przy zastosowaniu wysokoenergetycznego mielenia).

Wpływ manganu i wielkości ziaren na ich strukturę, właściwości magnetyczne i termiczne badano stosując: promieniowanie rentgenowskie (XRD), skaningową mikroskopię elektronową (SEM), pomiary magnetyczne (SQUID) i różnicową kalorymetrię skaningową (DSC). Określono struktury elektroniczne otrzymanych związków wykorzystując rentgenowską spektroskopię absorpcji bliskich krawędzi (XANES) i rentgenowską spektroskopię fotoelektronową (XPS). Badania potwierdziły, że faza spinelowa tworzy się tylko dla x=0.1, 0.2. Otrzymane związki krystalizują tworząc strukturę typu Fd3m.

Wyniki pomiarów magnetycznych dla związków poli- i nanokrystalicznych wykazały, że związki polikrystaliczne są ferromagnetykami, a nanocząstki CuCr2-xMnxSe4 (x=0.1, 0.2) ujawniły super-paramagnetyczny charakter. Analiza DSC/TG wskazuje, że obecność jonów Mn w siatce krystalicznej CuCr2Se4 ma wpływ na stabilność i odporność związków z domieszką w porównaniu z czystym CuCr2Se4. Stwierdzono również, że zmniejszenie wielkości ziaren prowadzi do spadku temperatury topnienia.

Nowe materiały ze względu na właściwości magnetyczne mogą mieć szeroki zakres zastosowania technologicznego (m. in. w kondensatorach, transformatorów lub jako komponenty w urządzeniach elektronicznych) oraz mogą być stosowane w przemyśle chemicznym jako katalizatory a także w obrazowaniu biomedycznym.

Link do Materials Research Bulletin Volume 137: https://www.sciencedirect.com/journal/materials-research-bulletin/vol/13...