Dostawa bonów towarowych dla pracowników IMBiGS

22.02.2018
Zamówienia publiczne zgodne z PZP
Termin składania ofert: 1 marca 2018 r. do godz. 11:00

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

( SIWZ )

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

w trybie przetargu nieograniczonego poniżej wartości określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp

na „Dostawę bonów towarowych dla pracowników IMBiGS.”

 

sygnatura postępowania: NK-240-01/2018

Publikacja ogłoszenia: Biuletyn Zamówień Publicznych:  BZP 521631-N-2018       data:    22.02.2018 r.   

Specyfikacja - patrz plik pdf>>

W plikach do pobrania dla wygody zamieszczono załączniki edytowalne

================================================================================

Informacja z sesji otwarcia ofert patrz>>

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty patrz>>

Pliki do pobrania