XXX Walne Zgromadzenie Przedstawicieli Członków Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej

22.06.2017
Informacje

Restrukturyzacja górnictwa węgla kamiennego?

 

W dniu 19 czerwca 2017 r. w Katowicach odbyło się XXX Zwyczajne, Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Przedstawicieli Członków Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej. Ze strony Instytutu jako członka GIPH w Zgromadzeniu uczestniczył dr hab. inż. Ireneusz Baic, prof. IMBiGS. W trakcie Walnego Zgromadzenia Prezes Izby Janusz Olszowski przedstawił delegatom dokonania Izby na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy.

 

 

Prezes GIPH zaznaczył, że głównym celem realizacji zadań programowych Izby było prowadzenie działań przeciwstawiających się polityce antywęglowej kreowanej zarówno na szczeblu Unii Europejskiej, jak i krajowym.

W czasie spotkania zaprezentowano także wyniki finansowe Izby za 2016 rok oraz przeprowadzono głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium dla zarządu organizacji.

W zgromadzeniu uczestniczył Grzegorz Tobiszowski - Wiceminister, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Energii, , który przedstawił członkom Izby stan aktualny i plany przyszłościowe resortu dot. restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego. Głos w dyskusji zabrali także obecni na spotkaniu senatorowie prof. Krystian Probierz i Adam Gawęda.