Bony na innowacje dla MŚP

25.04.2018
Informacje

Łatwiejsze sortowanie materiałów trudnoprzesiewalnych

Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, na zlecenie firmy HYDROTECH S.A. z Rybnika, w dniu 1.04.2018 r. rozpoczął realizację usługi badawczej pn.: „Modernizacja konstrukcji sortownika wibrowalcowego do separacji materiałów trudnoprzesiewalnych”.

 

 

 

 

 

Projekt realizowany jest w ramach II osi priorytetowej: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I”, Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

W ogłoszonym przez firmę HYDROTECH S.A postępowaniu ofertowym projektu pn. "Modernizacja konstrukcji sortownika wibrowalcowego do separacji materiałów trudnoprzesiewalnych" wybrany został (z trzech biorących udział w postępowaniu firm) Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.

Zgłoszony projekt ma na celu znaczące obniżenie energochłonności i efektywności pracy urządzenia w trakcie jego eksploatacji, co bezpośrednio przełoży się na zmniejszenie zapotrzebowania na energię elektryczną u przyszłego użytkownika. Wdrożenie do praktyki gospodarczej zmodernizowanego urządzenia przyczyni się do osiągnięcia wymiernych efektów środowiskowych w postaci ograniczenia np. ilości niesortu (mas ziemno-skalnych) deponowanego w środowisku.

Organizatorem programu „Bony na innowacje małych i średnich przedsiębiorstw (MSP)” jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów obejmujących zakup od wykonawcy usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji lub nowego projektu wzorniczego. Budżet programu wynosi 80,67mln EUR. Celem tej pomocy jest stymulowanie współpracy sfery nauki z przedsiębiorcami poprzez finansowanie usług dla mikro, małych i średnich firm realizowanych przez jednostki naukowe.

Więcej informacji na stronie: http://www.hydrotech.com.pl/bony-na-innowacje.html

Szczegóły  konkursu dostępne na stronie  PARP