21th Conference on Environment and Mineral Processing

13.06.2017
Konferencje

O surowcach krytycznych w XXI wieku.

 

 

W dniach od 1.06-3.06.2017 r. w VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ – Uniwersytet Techniczny w Ostrawie odbyła się 21 Międzynarodowa Konferencji pn.: „Środowisko i Przeróbki Kopalin”. Towarzyszyły jej warsztaty pn. „Surowce krytyczne w XXI wieku”  -  21th Conference on Environment and Mineral Processing  and workshop “Critical Raw Materials for the 21st Century”.

 

Tematyka konferencji dotyczyła m.in. przeróbki rud o niskiej zawartości metali, flotacji i flokulacji, procesów hydrometalurgicznych, separacji w procesach suchych i mokrych, odzysku metali szlachetnych, wzbogacania surowców przemysłowych i ceramicznych, przeróbki odsiarczania, brykietowania i koksowania węgla, procesów kruszenia, mielenia i aglomeracji, innowacyjnych procesów zmniejszających emisję zanieczyszczeń, przetwarzania i unieszkodliwiania odpadów, zarządzania środowiskowego i czystej produkcji, problemów ekologicznych górnictwa, rekultywacji, prawodawstwa dotyczącego odpadów i recyklingu.

W materiałach konferencyjnych zostało opublikowanych 50 prac naukowo-badawczych a wśród nich referat pracowników Instytutu:
“Preliminary study on the reduction of mercury content in steam coal by using a pneumatic vibrating concentrating table”  (Baic I., Blaschke W.) s. 7-16

Referat ten zostanie również opublikowany w kolejnym numerze Inżynierii Mineralnej -Journal of the Polish Mineral Engineering Society, która jest abstraktowa w Chemical Abstracts, Реферативный Журнал, IMM Abstracts oraz w bazie SCOPUS.

Referat ten został wygłoszony w sesji plenarnej przez dra hab. inż. Ireneusza Baica, prof. IMBiGS, który przewodniczył również obradom jednej sesji tematycznej.

Galeria zdjęć